Wstęp

7 lipca tegoroczni maturzyści otrzymali wytęsknione wyniki egzaminu dojrzałości, które pozwolą im na rozpoczęcie rekrutacji na studia. Egzamin występował w dwóch formułach – fioletowej i pomarańczowej, a także według starych zasad dla osób poprawiających wyniki z lat ubiegłych. Wymagania egzaminacyjne obejmowały zdanie kilku egzaminów ustnych i pisemnych, w tym jednego na poziomie rozszerzonym.

Warunki zaliczenia egzaminu maturalnego

Tegoroczni maturzyści musieli spełnić konkretne wymogi, aby uzyskać świadectwo dojrzałości. Musieli zdobyć minimum 30 procent punktów z dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego oraz języka obcego) oraz trzech pisemnych (z języka polskiego, obcego oraz matematyki). Dodatkowo, obowiązkowo musieli podejść do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, choć nie było progu zdawalności dla tej części egzaminu.

Porównanie do poprzednich lat

W nowej formule najczęściej wybranymi przedmiotami były: język angielski, matematyka, język polski oraz biologia. Z kolei w starej formule dominowały: język angielski, matematyka, geografia oraz język polski. Wyniki tegorocznej matury prezentują się lepiej w porównaniu z latami poprzednimi. Zdało ją 84,4 proc. absolwentów, podczas gdy w roku 2022 zdawalność wyniosła 78,2 proc., a w latach 2021, 2020 i 2019 odpowiednio 74,5 proc., 74 proc. i 80,5 proc. Osoby, które nie zdały jedynie jednego egzaminu (11,3 proc.), będą mogły go poprawić w sierpniu, pozostali (4,3 proc.) będą mieli tę możliwość w przyszłym roku.

2 formuły egzaminu

Nowa formuła egzaminu, która miała być trudniejsza, w rzeczywistości okazała się łatwiejsza dla uczniów niż stara wersja. Nową maturę zdało 91,1 proc. licealistów, podczas gdy starej formuły maturę zdało jedynie 74,6 proc. maturzystów. Przyczyną tego zjawiska było wprowadzenie zmian w związku z pandemią i nauką zdalną, co obniżyło wymagania egzaminacyjne.

Zdawalność poszczególnych przedmiotów

Największym wyzwaniem dla maturzystów, jak zwykle, okazała się matematyka, którą nie zdało aż 12 proc. absolwentów (6 proc. w nowej formule i aż 20 proc. w starej). Problemami także obarczony był język polski, który nie został zaliczony przez 3 proc. maturzystów. W nowej formule uczniowie musieli wykazać się znajomością ponad 40 lektur, podczas gdy w starej było ich jedynie 13. Mimo to, licealiści poradzili sobie lepiej niż w roku poprzednim.

Najlepsze wyniki

Cieszy fakt, że liczba osób uzyskujących bardzo wysokie wyniki była spora. 2555 osób zdobyło od 90 do 100 proc. punktów ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz pisemnej, a 6819 osób osiągnęło ten wynik w przypadku egzaminów dodatkowych. Ponadto, 1259 osób zostało zwolnionych z egzaminu maturalnego.

Podsumowanie

Tegoroczni maturzyści odnieśli sukces, zdając egzamin dojrzałości w nowej formule w wysokim odsetku. Wprowadzone zmiany w związku z pandemią i nauką zdalną okazały się korzystne, ponieważ wyniki matury były lepsze niż w latach poprzednich. Mimo że matematyka pozostała najtrudniejszym przedmiotem, absolwenci w większości poradzili sobie z wyzwaniem. Teraz mogą z optymizmem rozpocząć proces rekrutacji na wymarzone studia.