Geodeta to osoba, która zajmuje się profesjonalnie pomiarami działek i gruntów oraz sporządzaniem map. Jego pomoc jest nieodzowna podczas realizacji każdej inwestycji budowlanej, a więc także tej związanej z budową domu jednorodzinnego i to od momentu zakupu działki aż do całkowitego wzniesienia budynku.

Geodeta zajmuje się nauką zwaną geodezją, która polega na ustalaniu wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniu położenia punktów na jej powierzchni. Geodezja ma wiele dziedzin i zastosowań, takich jak: geodezja wyższa, geodezja niżej, geodezja górnicza, geodezja inżynieryjna, geodezja katastralna, kartografia czy fotogrametria.

Geodeta wykonuje różne prace pomiarowe i dokumentacyjne, takie jak:

  • wykonanie mapy do celów projektowych, która jest niezbędna dla projektanta budynku i przyłączy,
  • wytyczenie granic budynku na działce, czyli określenie dokładnego miejsca i kształtu fundamentów,
  • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, która służy do sprawdzenia zgodności wykonanego budynku z projektem i pozwoleniem na budowę,
  • rozgraniczenie i podział nieruchomości, czyli ustalenie przebiegu granic między sąsiednimi działkami lub wydzielenie nowych działek z istniejących,
  • wznowienie znaków granicznych, czyli odtworzenie lub uzupełnienie znaków oznaczających granice nieruchomości,
  • wycena nieruchomości, czyli określenie wartości rynkowej danej nieruchomości na podstawie analizy rynku i stanu technicznego.

Geodeta musi mieć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania swojego zawodu. W Polsce jest to zawód regulowany przez prawo geodezyjne i kartograficzne. Aby zostać geodetą, trzeba ukończyć studia wyższe lub średnie o profilu geodezyjnym lub pokrewnym oraz zdobyć doświadczenie zawodowe pod okiem uprawnionego geodety. Następnie trzeba zdać egzamin państwowy i uzyskać wpis na listę uprawnionych geodetów.

Geodeta może pracować w różnych miejscach i instytucjach, takich jak: firmy geodezyjne, biura projektowe, firmy budowlane, urzędy administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, wydawnictwa kartograficzne czy uczelnie wyższe. Geodeta może też prowadzić własną działalność gospodarczą jako usługodawca.

Geodeta to zawód ciekawy i odpowiedzialny. Wymaga on od osoby wykonującej dokładności, skrupulatności, umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Geodeta musi też posiadać dobrą orientację w terenie i wyobraźnię przestrzenną. Praca geodety często odbywa się na świeżym powietrzu w różnych warunkach pogodowych. Geodeta musi też umieć posługiwać się specjalistycznym sprzętem pomiarowym i komputerowym.