Wpływ niepowodzeń na edukację

Literatura dziecięca a edukacja wczesnoszkolna
7 maja 2014
Zmiana w projekcie Mieszkanie dla Młodych
16 czerwca 2017

Wpływ niepowodzeń na edukację

Mówiąc o niepowodzeniach dzieci w nauce szkolnej ma się na ogół na uwadze te sytuacje, które charakteryzują się występowaniem wyraźnych rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania. Zakłada się przy tym, że wymagania szkoły są zgodne z uznawanymi w społeczeństwie celami edukacji oraz obowiązującymi programami nauczania.

Tak rozumiane niepowodzenia mogą być ukryte lub jawne. Niepowodzenia ukryte występują wówczas, kiedy szkoła nie dostrzega braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, mimo że braki te — z punktu widzenia wymagań programowych — rzeczywiście istnieją. Nie ujawnione w porę i nie zlikwidowane niepowodzenia ukryte prowadzą z reguły do niepowodzeń jawnych. W tym przypadku szkoła dostrzega już występowanie określonych braków w opanowywanej przez ucznia wiedzy i ocenia wyniki jego pracy jako niedostateczne.

W dzisiejszej dydaktyce szczególnej wagi nabiera zagadnienie trudności. Czymże są trudności? W naszej literaturze pedagogicznej próbę zdefiniowania trudności podjęło wielu autorów. J. Pieter pojmuje trudności w uczeniu się jako składniki programu wymagające szczególnie intensywnej pracy od ucznia. M. Porębska pojmuje trudność jako przeżycie wewnętrzne, które każdy sam odczuwa i sam musi rozwiązać, określa ją jako stan człowieka zatrzymanego w realizacji dążenia.

Niepowodzenia szkolne mogą przybierać formę niepowodzeń ukrytych, jawnych, względnie trwałych, odwracalnych bądź nieodwracalnych. Do najbardziej ewidentnych niepowodzeń należy zaliczyć: drugoroczność, wieloroczność, odpad, odsiew szkolny.

Niepowodzenia szkolne mogą być obiektywne, gdy braki szkolne są faktem stwierdzonym przez osoby bezstronnie oceniające poziom osiągnięć szkolnych dziecka. Niepowodzenie szkolne nie zawsze jednak oznacza rzeczywiste braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności szkolnych. Czasami te niepowodzenia mogą mieć charakter subiektywny. Bywa tak wtedy, gdy dopuszczające, dostateczne lub dobre oceny nie zadowalają samego dziecka albo jego rodziców. Przyczyną subiektywnie odczuwanych niepowodzeń szkolnych są często zbyt wygórowane w stosunku do możliwości dziecka ambicje rodziców.

Komentarze są wyłączone.